Menu

Cart

Content

OD 22.3. - DO 8.4.2018 bude z technických príčin pozastavené vybavovanie objednávok. Všetky prijaté objednávky v tomto termíne budú vybavené postupne od 9.4.2018.

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ  PODMIENKY

Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov.

Tieto obchodné podmienky sú platné v elektronickom obchode www.garnex.sk

Kupujúci

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

Tovar

Tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu www.garnex.sk

Ceny

Pri každom tovare je uvedená cena vrátane DPH.


Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny uvedených cien pred potvrdením zmluvy. Ceny uvedené na internetovej stránke predávajúceho www.garnex.sk sú  platné iba v prípade predaja cez e-shop, pričom cenou tovaru je cena platná k okamihu potvrdenia elektronickej objednávky.

Objednávka

Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho.

Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:
meno a priezvisko kupujúceho
názov tovaru , (ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky)
obchodnú firmu a sídlo
miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho
IČO a DIČ kupujúceho (pokiaľ je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť)
telefón a e-mail kupujúceho
množstvo požadovaných kusov produktov
vybraný spôsob platby
adresu pre dodanie tovaru

Overenie objednávky

Na základe riadnej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú.


Avšak predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tu uvedeného tovaru, potom čo kupujúci vyberie požadovaný tovar, vyplní riadne elektronický objednávkový formulár a odošle objednávku. Takto odoslaná objednávka predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci potvrdí kupujúcemu, či je vybraný tovar dostupný a v prípade dostupnosti tovaru objednávku potvrdí e-mailom. Potvrdením objednávky však nie je automaticky generované potvrdenie o prijatí objednávky do systému predávajúceho.
Predávajúci tiež môže informovať o termíne, kedy bude vybraný tovar  dostupný, ak momentálne vznikla situácia,že je tovar vypredaný a t. č.  nie je dostupný ani u výrobcu, prípadne u dodávateľa.

O vzniknutej situácii vždy predávajúci poskytne kupujúcemu informáciu.

Spôsob platby

Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky. Možnosti platby:

       predfaktúrou – bankovým prevodom 

       na dobierku   – pri vybraných tovaroch

/ na dobierku nezasielame masážne a parné boxy , hydromasážne vane , prípadne iný nadrozmerný tovar , ktorého manipulácia pri preprave si vyžaduje osobitý prístup /

       v hotovosti   - pri vlastnom odbere tovaru v sídle predávajúceho

       zálohovou platbou (len po vzájomnej dohode s kupujúcim)

predfaktúrou / bankovým prevodom , alebo úhradou v hotovosti v sídle predávajúceho 50% z ceny objednávaného tovaru ) pri tovare,  ktorý bežne nie je skladom u výrobcu a jeho dostupnosť môže byť 4-8 týždňov,  je potrebný dlhší čas na jeho výrobu , alebo sa jedná o výrobok, ktorého realizácia  na základe požiadaviek zákazníka a výrobcu potrebuje dlhší čas na jeho výrobu.

Dodacie lehoty

Každý tovar, ktorý je na sklade, je expedovaný kupujúcemu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 14 pracovných dní po obdržaní platby za objednaný tovar .Dodávateľ si vyžaduje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že tovar nie je momentálne skladom, alebo sa vyskytnú iné nepredvídateľné udalosti.

Taktiež v prípade objednávky, ktorá sa zadáva priamo do výroby výrobcovi na základe požiadavky zákazníka a ten z prevádzkových dôvodov potrebuje dlhší čas na jeho zrealizovanie. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude zákazník bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Osobný odber v sídle predávajúceho

Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar v sídle predávajúceho. Predávajúci vyzve kupujúceho k odberu tovaru telefonicky alebo e-mailom podľa údajov na objednávke a to najneskôr do jedného pracovného dňa od splnenia vyššie uvedenej podmienky pre dodanie tovaru.

Dodanie tovaru

Ak je predávajúci povinný dodať tovar na miesto určeného kupujúcim, je kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. Každá dodávka tovaru je zákazníkovi vopred avizovaná , avizovaný je zákazníkovi taktiež termín prevzatia tovaru dopravcom vždy vopred. Doručenie tovaru zákazníkovi od termínu prevzatia dopravcom je do 3. pracovných dní, pokiaľ sa nevyskytnú nepredvídateľné udalosti, ktoré by bránili v danej lehote tovar doručiť.

 Ak kupujúci tento tovar neprevezme , je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za opätovné doručenie vo výške 30€ s DPH.

Preberanie tovaru pri doručení

Pri preberaní tovaru má zákazník právo a taktiež povinnosť skontrolovať si obsah a kvalitu zakúpeného tovaru. V prípade, že bude zákazníkom zistené pri dodaní tovaru mechanické poškodenie obalu výrobku, spíše kupujúci za prítomnosti prepravcu záznam o poškodení zásielky a nechá si túto skutočnosť potvrdiť prepravcom. V prípade značného – viditeľného poškodenia (napr. rozbité sklo – u bezpečnostného skla sa jedná o „vysypanie“skla na drobné čiastočky), má právo zákazník odmietnuť jeho prevzatie. Pri odmietnutí prevzatia takéhoto tovaru je potrebné spísať s dopravcom zápis o škode v dodávke a danú skutočnosť si dať dopravcom aj potvrdiť.  Následne nás

bezodkladne o takejto situácii zákazník informuje e-mailom alebo telefonicky, aby sme vzniknutú situáciu ihneď mohli riešiť k spokojnosti zákazníka.

 Podpísaním dodacieho listu kupujúcim  kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že tovar bol dodaný mechanicky nepoškodený. Neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy budú zamietnuté.

Iné prípadné zistené nedostatky po dôkladnejšom skontrolovaní dodaného tovaru zákazníkom je nutné bezodkladne nahlásiť najneskôr do 3.pracovných dní , v tomto prípade sa nejedná o mechanické poškodenie výrobku spôsobené dopravou.

Nedoručené zásielky

Ak sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (dopravca / pošta adresáta nenašla, neupovedomila o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, atď.), bude zákazník o tejto situácii informovaný (správa e-mailom, sms alebo telefonicky – v závislosti na dostupnom kontakte) so žiadosťou o informáciu, ako ďalej s jeho objednávkou naložiť. Odpoveď na túto výzvu očakávame v termíne 7 dní od odoslania správy. Ak bude zákazníkom požadované opätovné odoslanie zásielky, doúčtuje sa zákazníkovi manipulačný poplatok vo výške poštovného alebo dopravného podľa aktuálnych taríf doručovateľa. Ak zákazník na výzvu v uvedenom termíne neodpovie alebo zásielku odmietne, objednávku stornujeme. Zákazníka, ak je to možné, na storno objednávky upozorníme. V tomto prípade bude ďalší nákup tohto zákazníka možný len po zaplatení úplnej ceny nasledujúcej objednávky vopred (prevodom na účet alebo poštovou poukážkou) spolu s uhradením storno poplatku 15 EUR s DPH za skôr neprevzatú zásielku. Ak platba prebehne v poriadku, toto platobné obmedzenie pre ďalšie objednávky bude zrušené.

Nezodpovedáme za:

       Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo prepravnou spoločnosťou

       Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

       Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo prepravnou spoločnosťou

       Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám.

Storno objednávky:

Kupujúci má právo o požiadanie storna objednávky písomným spôsobom alebo elektronicky e-mailom bez uvedenia dôvodu do 2 dní od prijatia záväznej objednávky. Ak kupujúci na základe záväznej objednávky obdržal faktúru, s touto súhlasil a následne ju uhradil bankovým prevodom, môže túto objednávku taktiež stornovať do 2 dní od prevedenia platby. Pri zálohovej platbe môže byť v prípade jednostranného zrušenia objednávky zákazníkom vrátená znížená záloha s odpočítaním bankového poplatku, ktorý bol účtovaný bankou príjemcu platby. Poplatky sú podľa aktuálnych platných cenníkov banky. V prípade zrušenia objednávky z dôvodu nedodržania avizovaného termínu expedície sa žiadne poplatky neplatia.

Zrušenie objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu:

Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, tovar je dlhodobo nedostupný, zmenila sa výrazným spôsobom cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky). Pokiaľ ste už za tovar zaplatili (bankovým prevodom) a výsledná hodnota objednávky bude po
zmene nižšia ako zaplatená záloha, budú peniaze prevedené späť na Váš účet v najkratšom možnom termíne. Pokiaľ výsledná hodnota objednávky bude po zmene vyššia, bude Vám daný k úhrade rozdiel.

Odstúpenie od zmluvy / vrátenie tovaru  zo strany zákazníka

V súlade s ustanoveniami Zák. č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má zákazník právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, úplného prevzatia tovaru zákazníkom, alebo treťou stranou, ktorú zákazník poveril prevzatím tovaru.

Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese :

Adriana Kavická - Garnex , Družstevná 500 , 916 01 Stará Turá

V nám zasielanej písomnosti uveďte Vaše meno, dátum nákupu, číslo účtu alebo adresu pre vrátenie peňazí.

Toto ustanovenie sa týka zaslaného tovaru . Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 30 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru späť, musí spotrebiteľ následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručiť na adresu predajcu (poštou). Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátenie tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, prípadne opotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu škody je predávajúci oprávnený zohľadniť proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Doručením odstúpenia zákazníka od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Dôležité upozornenie!

Tovar je potrebné zaslať alebo priniesť na našu adresu najneskôr do 14 dní.

Spolu s tovarom nám doručte aj kópiu nadobúdacieho dokladu / faktúru / .

Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky: Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálneho obalu. Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený. Tovar nesmie javiť známky opotrebovania a používania. Dôvod vrátenia tovaru nie je nutné uvádzať. Pri odoslaní /resp. vrátení/ tovaru zákazníkom poštou, alebo inou zvolenou prepravnou spoločnosťou, je rozhodujúci dátum odoslania. Predávajúci v takomto prípade doporučuje kupujúcemu tovar poistiť, v prípade krehkého tovaru ho aj náležite označiť. Vyhradzujeme si právo neprevziať zásielku zaslanú na dobierku. Takáto zásielka nie je považovaná za odstúpenie od kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tiež:

       Poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov

       Predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

       Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Prosím uschovajte si doklad o kúpe tovaru (faktúru), slúži Vám ako záručný list. V prípade reklamácie sa obráťte na predajcu .

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Alternatívne riešenie sporov - ARS

ARS je spôsob riešenia sporov, ktorý sa vzťahuje len na spotrebiteľov – fyzické osoby, ktoré pri nákupe na diaľku nekonajú v rámci svojej obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania. Toto riešenie sporov sa týka len vzťahov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi, ktoré vyplývajú zo spotrebiteľskej zmluvy alebo ktoré súvisia so spotrebiteľskou zmluvou.

ARS sa vzťahuje len na spory, ktorých hodnota prevyšuje sumu 20 Eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa úhradu nákladov a to jedine úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu a to maximálne do výšky 5 Eur. Iné poplatky okrem ust. § 10 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z nesmie požadovať.

2. Spotrebiteľ, resp. nakupujúci v prípade, že nie je spokojný so spôsobom ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak má zato, že jeho práva boli porušené obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. ( e – mailom na : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. )

V prípade, že predajca na túto žiadosť odpovie zamietavo alebo v lehote do 30.tich dní neodpovie, spotrebiteľ má podľa zákona č. 391/2015 Z. z. právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektom ARS.

Subjektom ARS je SOI alebo súkromná firma, tzv. Oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname vedenom na adrese : http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie ARS písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice.

3. Spotrebiteľ môže na návrh na začatie ARS využiť aj platformu RSO ( riešenie sporov online ) dostupnú na : http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Ochrana osobných údajov:

Prevádzkovateľ stránky www.garnex.sk zaručuje všetkým zákazníkom ochranu ich osobných údajov. Údaje slúžia výhradne k úspešnému vybaveniu objednávok a vyhotoveniu daňových dokladov. Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie sa neposkytujú tretím osobám či inštitúciám, s výnimkou prepravcu. Tieto informácie sa riadia zákonom č. 428/2002, 90/2005 Zb. o ochrane osobných údajov. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

Ostatné ujednania:

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho a že s týmito súhlasí.

 

Kúpeľňové štúdio Garnex.

 

Adriana Kavická - GARNEX

Družstevná 500

Stará Turá, 916 01

tel. +421 918 686 609

email. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

OTVARACIE HODINY:
PONDELOK 8:00 – 12:00 12:30 – 16:30 
UTOROK     8:00 - 12:00 12:30 – 16:30
STREDA      8:00 - 12:00 12:30 – 16:30 
ŠTVRTOK   8:00 - 12:00 12:30 – 16:30 
PIATOK      8:00 - 12:00 12:30 – 17:00 
SOBOTA, NEDEĽA - ZATVORENÉ

 

Užívateľské menu

Naše služby poskytujeme v rámci celého Slovenska

Bratislava, Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Beluša, Bernolákovo, Bojnice, Bošany, Brezno, Brezová pod Bradlom, Bytča, Čadca, Čaňa, Čierna nad Tisou, Čierne, Čierny Balog, Detva, Dobšiná, Dolný Kubín, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Dvory nad Žitavou, Fiľakovo, Gabčíkovo, Galanta, Gbely, Gelnica, Giraltovce, Handlová, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Hriňová, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Ivanka pri Dunaji, Jarovnice, Kežmarok, Kolárovo, Komárno, Komjatice, Košice, Kráľovský Chlmec, Krásno nad Kysucou, Kremnica, Krompachy, Krupina, Kúty, Kysucké Nové Mesto, Lednické Rovne, Lendak, Leopoldov, Levice, Levoča, Lipany, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Močenok, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Námestovo, Nemšová, Nesvady, Nitra, Nižná, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nováky, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky,Oščadnica, Palárikovo, Partizánske, Pavlovce nad Uhom, Pezinok, Piešťany, Podbrezová, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Rabča, Rajec, Raková, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Sečovce, Senec, Senica, Sereď, Skalica, Skalité, Sládkovičovo, Sliač, Smižany, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stará Turá, Strážske, Stropkov, Stupava, Sučany, Svätý Jur, Svidník, Svit,Šahy, Šaľa, Šamorín, Šaštín - Stráže, Šenkvice, Šoporňa, Štiavnik, Štúrovo, Šurany, Terchová, Tisovec, Tlmače, Topoľčany, Tornaľa, Trebišov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Trstená, Turany, Turčianske Teplice, Turzovka, Tvrdošín, Tvrdošovce, Veľké Kapušany, Veľké Rovné, Veľké Úľany, Veľký Krtíš, Veľký Meder, Veľký Šariš, Vráble, Vranov nad Topľou, Vrbové, Vrútky, Vysoké Tatry, Zákamenné, Zlaté Moravce, Zvolen, Žarnovica, Želiezovce, Žiar nad Hronom, Žilina...

Prihlásenie or Registrácia